Baltic Capital TFI jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych utworzonym i funkcjonującym zgodnie z przepisami prawa, nad którym nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Towarzystwo w dniu 30 maja 2017 r. uzyskało zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej w szczególności na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oraz zarządzanie tymi funduszami.

Spółka została założona m.in. przez dr Arkadiusza Bogusza w grudniu 2015 r., przyjmując sobie za cel budowę długotrwałych relacji oraz świadczenie najwyższej jakości usług dla inwestorów. Nasz zespół wyróżnia bogate doświadczenie oraz liczne sukcesy zawodowe, udokumentowane wieloma nagrodami za osiągnięte wyniki inwestycyjne. W swojej pracy koncentrujemy się na ochronie kapitału i generowaniu powtarzalnych, stabilnych stóp zwrotu dla Klienta. Nasza polityka inwestycyjna zakłada realizację autorskich strategii absolutnej stopy zwrotu, którą stosujemy obecnie w trzech funduszach z naszej oferty: 

Kariera

Baltic Capital TFI SA to dynamicznie rozwijająca się instytucja finansowa oferująca fundusze inwestycyjne o unikalnej na polskim rynku polityce inwestycyjnej. Nasz rozwój opiera się na potencjale i zaangażowaniu naszych pracowników, którzy decydują o rozwoju naszej firmy.

Obecnie poszukujemy:
Dyrektor ds. Sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych

Poszukujemy osoby na stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych. Osoba zatrudniona na powyższe stanowisko odpowiedzialna będzie za:

- Pozyskiwanie Klientów do funduszy zamkniętych o strategiach absolutnej stopy zwrotu,
- Nawiązywanie współpracy z sieciami dystrybucji,
- Prowadzenie spotkań i szkoleń z pracownikami dystrybucji,
- Obsługę dotychczasowych i perspektywicznych Klientów TFI.

Prosimy o kontakt na arkadiusz.bogusz [at] baltictfi.pl

Baltic Global Bond FIZ
Fundusz adresowany jest do wybranej grupy inwestorów oczekujących jednoczesnej ochrony kapitału oraz ponadprzeciętnych stóp zwrotu, którzy szukają atrakcyjnej alternatywy dla typowych depozytów bankowych oraz klasycznych funduszy dłużnych. Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi minimum 3 lata.
Baltic Macro FIZ
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących atrakcyjnych stóp zwrotu bez względu na bieżącą sytuację na rynkach finansowych, którzy jednocześnie są w stanie zaakceptować okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi minimum 3 lata.
Baltic Global Systematic FIZ

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących atrakcyjnych stóp zwrotu w niskim stopniu zależnych od bieżącej sytuacji na rynkach finansowych, którzy jednocześnie są w stanie zaakceptować okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału oraz rekomendowany horyzont inwestycyjny wynoszący minimum 3 lata.

Cechą szczególną Funduszu jest zastosowanie wielu strategii zarządzania przypisanych do różnych klas aktywów, w tym strategii managed futures. Dynamiczna alokacja portfela, skoncentrowana na krótkoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, ma na celu natychmiastowe dostosowanie ekspozycji portfela do aktualnej sytuacji na rynkach.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd
Prezes zarządu
Arkadiusz Bogusz
Członek zarządu
Michał Rabiej
Członek zarządu
Marcin Wiński
Rada Nadzorcza
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stanisław Rosnowski
Uznany przedsiębiorca, twórca giełdowej spółki Elstar Oils, przejętej w 2011 r. przez amerykańską Archer Daniels Midland.
Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Widera
Doświadczony finansista, były wiceprezes zarządu Ipopema TFI oraz Ipopema Asset Management. Twórca internetowej platformy pożyczkowej kredytmarket.com
Członek Rady Nadzorczej
Filip Suchta
Radca Prawny, wspólnik współkierujący Praktyką Rynku Kapitałowego w Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.j.

Zespół inwestycyjny

 

Arkadiusz Bogusz

Arkadiusz Bogusz jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w katedrze Ekonomii Matematycznej. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomia. W latach 2004-2006 pracował w ABN AMRO (Polska) S.A. w zespole Fixed Income. Z Credit Suisse AM (Polska) był związany od maja 2006 r., gdzie początkowo pracował jako zarządzający w zespole portfeli papierów dłużnych, następnie pełnił funkcję Head of Fixed Income. Odpowiadał m.in. za zarządzanie częścią dłużną funduszy z oferty PKO TFI (aktywa o łącznej wartości 6 mld złotych). Do Ipopema TFI trafił w 2011 roku po przejęciu Credit Suisse AM (Poland) przez Ipopemę. Od października 2011 r. pełnił funkcję dyrektora departamentu zarządzania aktywami, a od lutego 2014 roku jako Dyrektor Inwestycyjny/CIO odpowiedzialny za nadzór nad całym departamentem zarządzania. Od grudnia 2014 roku zarządzający autorskimi funduszami Global Bond FIZ oraz Macro FIZ. Współzałożyciel i Prezes Baltic Capital TFI od grudnia 2015 roku.

Zdobywca wyróżnień „Złoty Portfel” przyznawanych przez gazetę giełdy Parkiet za najlepsze wyniki inwestycyjne w kategorii najlepszy fundusz krajowych papierów dłużnych za lata 2008 i 2010. Zarządzający otrzymał także ocenę „Super Alfa” za najwyższą 3-letnią stopę  zwrotu przyznaną przez gazetę Forbes w 2009 roku. W 2012 roku został wyróżniony przez Citiwire jako jeden z tysiąca najlepszych zarządzających funduszami na świecie. W 2008, 2010 i 2013 wyróżniony przez Puls Biznesu tytułem Mistrza Obligacji za najlepsze wyniki inwestycyjne w kategorii funduszy papierów dłużnych.

Michał Rabiej

Michał Rabiej jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Bankowość oraz podyplomowych studiów z zakresu metod ilościowych. Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczął w 2008 na stanowisku maklera w City Index Ltd (oddział w Polsce). W latach 2009-2010 pracował jako analityk w BPH TFI oraz jako junior portfolio manager w Raiffeisen Bank Polska. W latach 2010-2014 współpracował z AXA TFI, kolejno na stanowiskach analityka akcji oraz zarządzającego funduszami. W latach 2014-2015 zatrudniony w Ipopema TFI, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie flagowym funduszem Ipopema Agresywny, a także częścią akcyjną funduszy absolutnej stopy zwrotu. W latach 2015-2017 pracował w OPTI TFI na stanowisku zarządzającego funduszami autorskimi Macro FIZ oraz Global Bond FIZ. Obecnie Członek Zarządu w Baltic Capital TFI.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 315 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2042. Jest także posiadaczem tytułów Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Certified International Investment Analyst (CIIA). Od 2008 roku zasiada w organach Związku Maklerów i Doradców. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej.

Bartosz Pawlak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Rachunkowość. Z rynkiem kapitałowym związany od 2011 roku, kiedy to rozpoczął pracę jako Analityk, a następnie Dyrektor Departamentu Analiz w Domu Maklerskim Ventus Asset Management SA. W latach 2015-2017 pracował w OPTI TFI na stanowisku zarządzającego funduszami autorskimi Macro FIZ oraz Global Bond FIZ. Obecnie zatrudniony w Baltic Capital TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 495 oraz maklera papierów wartościowych nr 2800. Uczestnik programu CFA (Chartered Financial Analyst). Od 2014 roku członek Związku Maklerów i Doradców, w którym był Sędzią Sądu Dyscyplinarnego, a następnie Członkiem Zarządu.

Dominika Orzeł

Dominika Orzeł jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Rachunkowość. W latach 2010 – 2011 związana zawodowo z Accenture Sp. z o. o., a następnie w roku 2014 z domem maklerskim Q Securities S.A. na stanowisku Maklera Papierów Wartościowych oraz Dyrektora Departamentu Emisji. Od marca 2015 roku Analityk/Młodsza Zarządzająca w autorskich funduszach Global Bond FIZ i Macro FIZ. W latach 2015-2017 pracowała w OPTI TFI na stanowisku zarządzającej funduszami autorskimi Macro FIZ oraz Global Bond FIZ. Obecnie zatrudniona w Baltic Capital TFI na stanowisku Zarządzająca Funduszami.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 485 oraz maklera papierów wartościowych nr 2833. Od 2014 roku zasiada w organach Związku Maklerów i Doradców.

Sylwester Józwik

Sylwester Józwik ukończył studia podyplomowe dla zarządzających w Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie: Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 683 oraz maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do doradztwa inwestycyjnego nr 3131.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2012 roku pracując w Polbanku, następnie w latach 2013-2015 w Idea Banku. W latach 2017 i 2018 pracował w Domu Maklerskim BPS S.A. jako makler instytucjonalny. Obecnie pracuje w Baltic Capital TFI jako młodszy zarządzający funduszami.

 

Marcin Wiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunku finanse i Bankowość, specjalności bankowość inwestycyjna. Ponadto z wyróżnieniem ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych na tej samej uczelni. Karierę zawodową na rynku finansowym rozpoczął w 2007 w Kredyt Bank SA. na stanowisku Specjalisty ds. instrumentów treasury i kontroli ryzyka kredytowego. W latach 2008-2015 pracował w Raiffeisen Bank Polska SA, początkowo jako Dealer walutowy, następnie Specjalista ds. instrumentów pochodnych. Przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję Senior Portfolio Managera współpracującego z klientami segmentu private banking (Freidrich Wilhelm Raiffeisen). Od maja 2015 roku do lutego 2018r związany był z Millennium TFI SA., odpowiedzialny za zarządzanie pięcioma funduszami globalnymi. Od marca 2018 zatrudniony w Baltic Capital TFI S.A. na stanowisku Dyrektor – Zarządzający Funduszami. Od grudnia 2018 r. pełni funkcję Członka Zarządu Baltic Capital TFI S.A. 

 

Arkadiusz Bogusz
Michał Rabiej
Bartosz Pawlak
Dominika Orzeł
Sylwester Józwik
Marcin Wiński

Dokumenty i informacje

Bezpośredni kontakt

Grzegorz Miedzik
Dyrektor ds. Sprzedaży
grzegorz.miedzik [at] baltictfi.pl

Katarzyna Ostrowska
Specjalista ds. operacyjnych i wsparcia sprzedaży
katarzyna.ostrowska [at] baltictfi.pl