Wstęp

W celu osiągania długoterminowego zrównoważonego rozwoju, europejskie instytucje regulacyjne opracowały ramy prawne dotyczące zwiększenia uwzględniania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze finansowym. W ramach tych przepisów, uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi są zobowiązani do implementowania odpowiedniej struktury zarządzania i dostarczania dokładnych informacji dotyczących zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju.

Dla sektora finansowego, pakiet prawny dotyczący ESG składa się z kilku różnych aktów prawnych, które zostały przyjęte przez Unię Europejską.

Jednym z kluczowych aktów jest Rozporządzenie (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. dotyczące ujawniania informacji dotyczących finansów zrównoważonych, zwane SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) . To rozporządzenie wprowadza obowiązek dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych do ujawniania informacji dotyczących celów związanych z rozwojem zrównoważonym, jak również wprowadza rozróżnienie na produkty finansowe związane z rozwojem zrównoważonym od tych, które nie są związane z rozwojem zrównoważonym (dalej: „Rozporządzenie 2019/2088” lub „Rozporządzenie SFDR”).

Innym ważnym aktem prawnym jest Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288, z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (dalej: „Rozporządzenie RTS” lub „Standardy techniczne”).

Kolejny istotny akt prawny to Rozporządzenie (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. dotyczące taksonomii zrównoważonego finansowania, które określa kryteria dla określenia, czy działalność jest zrównoważona pod względem środowiskowym, także wprowadza standardy dla przejrzystości i raportowanie dla inwestycji zrównoważonych.

Pakiet ESG (Environmental, Social and Governance) jest pojęciem, które odnosi się do podejścia inwestycyjnego, w którym inwestorzy biorą pod uwagę nie tylko tradycyjne kryteria finansowe, ale również aspekty środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

ESG obejmuje trzy kategorie:

Environmental (środowiskowe) - odnosi się do wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko, w tym zarządzania emisjami, wykorzystaniem zasobów naturalnych, ochroną klimatu i redukcją odpowiedzialności za zanieczyszczenie.

Social (społeczne) - odnosi się do wpływu działalności przedsiębiorstwa na społeczeństwo, w tym relacji z pracownikami, relacji z konsumentami, polityką równości i różnorodności oraz odpowiedzialnością społeczną.

Governance (zarządzanie) - odnosi się do procesów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym przejrzystości, odpowiedzialności i etyki biznesu, jak i sprawowania kontroli nad przedsiębiorstwem przez właścicieli, zarząd i radę nadzorczą

Implementacja podejścia ESG w praktyce polega na ocenie i monitorowaniu działań danej firmy pod kątem tych trzech kryteriów, a następnie na przyporządkowaniu jej odpowiedniego wskaźnika. Dzięki temu inwestorzy mogą lepiej zrozumieć ryzyko i potencjał przyszłych zysków związanych z danym przedsiębiorstwem lub branżą.

 

 

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju

Niniejszym przedstawiamy oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, Baltic Capital TFI S.A. (dalej: „Towarzystwo”), działającego jako zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w zakresie głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Towarzystwo, realizując obowiązek, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Rozporządzenie SFDR, oraz realizując obowiązek, o którym mowa w art. 12 Rozporządzenie RTS informuje, że nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Towarzystwo informuje, że obowiązujące w Towarzystwie strategie inwestycyjne zarządzanych przez Towarzystwo alternatywnych funduszy inwestycyjnych, stanowiące podstawę podejmowanych decyzji inwestycyjnych, nie biorą pod uwagę, mogącego powstać w wyniku lokowania środków na rynku finansowym, niekorzystnego wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju, a zatem na kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji lub przekupstwu.

Przyczyną takiego postępowania jest aktualnie stosunkowo niewielka skala działalności Towarzystwa i duża dywersyfikacja dokonywanych inwestycji w ramach poszczególnych portfeli funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.

Towarzystwo zamierza brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w przypadku osiągnięcia istotnej na tle rynku kapitałowego w Polsce skali działalności mierzonej wartością aktywów pod zarządzaniem w wysokości co najmniej 1.000.000.000 złotych.

 

Strategia dotycząca wprowadzania do działalności Baltic Capital TFI S.A., działającego jako zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Towarzystwo, realizując obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Rozporządzenie SFDR, publikuje informacje na temat strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 Rozporządzenia 2019/2088 ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Towarzystwo po dokonaniu stosownej oceny informuje, że w odniesieniu do produktów finansowych oferowanych przez Towarzystwo (fundusze inwestycyjne zamknięte i specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami) nie występują ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Działalność inwestycyjna Towarzystwa związana z lokowaniem środków pieniężnych na rynku finansowym nie prowadzi do sytuacji, jak również nie jest w stanie wygenerować rzeczywistego lub potencjalnego istotnego negatywnego wpływu na wartość inwestycji. Towarzystwo dokonuje lokat, kierując się zapisami statutu/prospektu poszczególnego alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz strategii inwestycyjnych, które nie zawierają postanowień mogących świadczyć o wystąpieniu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Towarzystwo zarządzając oferowanymi funduszami inwestycyjnymi ma na celu wyłącznie wzrost wartości aktywów poszczególnych funduszy/subfunduszy w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Dokonywane lokaty w pojedynczych przypadkach mogą stwarzać ryzyka zrównoważonego rozwoju w ten sposób, że dokonywane są inwestycje w akcje podmiotów, które nie biorą pod uwagę celów dla zrównoważonego rozwoju, w tym warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Towarzystwo wskazuje jednak, że obecna skala działalności Towarzystwa, jak również wartościowy poziom dokonywanych lokat w akcje spółek, które nie biorą pod uwagę celów dla zrównoważonego rozwoju, w kontekście celów inwestycyjnych poszczególnych funduszy i dbałości przede wszystkim o interes uczestnika funduszu inwestycyjnego, pozwala stwierdzić, że ewentualne wprowadzane do działalności inwestycyjnej Towarzystwa ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w obecnej sytuacji są nieznaczące lub pomijalne.

Data publikacji: 30.12.2022 r.

Data aktualizacji: 30.12.2022 r.