Baltic Global Bond FIZ
Fundusz adresowany jest do wybranej grupy inwestorów oczekujących jednoczesnej ochrony kapitału oraz ponadprzeciętnych stóp zwrotu, którzy szukają atrakcyjnej alternatywy dla typowych depozytów bankowych oraz klasycznych funduszy dłużnych. Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi minimum 3 lata.
Baltic Macro FIZ
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących atrakcyjnych stóp zwrotu bez względu na bieżącą sytuację na rynkach finansowych, którzy jednocześnie są w stanie zaakceptować okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi minimum 3 lata.
Baltic Global Systematic FIZ

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących atrakcyjnych stóp zwrotu w niskim stopniu zależnych od bieżącej sytuacji na rynkach finansowych, którzy jednocześnie są w stanie zaakceptować okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału oraz rekomendowany horyzont inwestycyjny wynoszący minimum 3 lata.

Cechą szczególną Funduszu jest zastosowanie wielu strategii zarządzania przypisanych do różnych klas aktywów, w tym strategii managed futures. Dynamiczna alokacja portfela, skoncentrowana na krótkoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, ma na celu natychmiastowe dostosowanie ekspozycji portfela do aktualnej sytuacji na rynkach.

Bezpośredni kontakt

Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl