Charakterystyka funduszu

Opis subfunduszu:

  • Subfundusz lokuje swoje aktywa zarówno w obligacje jak i akcje.

  • Akcje stanowią nie więcej niż 50% wartości portfela.

  • Dominującą część aktywów stanowią instrumenty dłużne emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej zapewniające stabilność i wysoką płynność portfela.

  • Subfundusz inwestuje w instrumenty zarówno z rynku polskiego jak i globalnego.

  • Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

  • Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata.

 

Profil inwestora:

Subfundusz adresowany jest do Klientów wykazujących umiarkowaną skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego, oczekujących zysków wyższych od tych osiąganych z lokat bankowych i obligacji.

Poziom ryzyka
3/7

Podstawowe informacje

Początek działalności
lipiec 2020
Typ funduszu
stabilnego wzrostu
Benchmark
25% * WIG + 75% * (stopa referencyjna NBP + 100 bps) - wynagrodzenie stałe
Opłata dystrybucyjna
sprawdź w Tabeli opłat i prowizji
Opłata za zarządzanie (rzeczywista)
jednostki kategorii A: 1,70% / jednostki kategorii B :1,80%
Opłata zmienna
20% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark, w przypadku wystąpienia ujemnej wartości benchmarku do wyliczenia wynagrodzenia zmiennego za wartość benchmarku przyjmuje się 0
Minimalna pierwsza wpłata/kolejna
100 PLN / 100 PLN
Waluta funduszu
PLN
Rachunek nabyć jednostek kategorii A
08114010100000463111005002
Rachunek nabyć jednostek kategorii B
78114010100000463111005003

Zespół inwestycyjny

Zarządzający funduszem

dr Arkadiusz Bogusz

Bartosz Pawlak, CFA

Alan Witczak

Piotr Jaromin, CIIA

Struktura portfela

dane na dzień 31.05.2021

Wyniki

Dokumenty funduszu

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
 

Arkadiusz Bogusz
Prezes Zarządu
arkadiusz.bogusz [at] baltictfi.pl