Charakterystyka funduszu

Opis subfunduszu

  • Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego, w tym emitowane przez przedsiębiorstwa.

  • Dominującą część aktywów stanowią instrumenty zapewniające stabilność i wysoką płynność portfela.

  • Subfundusz inwestuje w instrumenty zarówno z rynku polskiego jak i globalnego.

  • Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

  • Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 2 lata.

 

Profil inwestora - konserwatywny

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy akceptują umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego oraz oczekują rentowności inwestycji przewyższającej rentowność lokat bankowych, a także rentowność klasycznych funduszy rynku pieniężnego oraz funduszy gotówkowych.

Poziom ryzyka
2/7

Podstawowe informacje

Początek działalności
lipiec 2020
Typ funduszu
papierów dłużnych
Opłata dystrybucyjna
sprawdź w Tabeli opłat i prowizji
Opłata za zarządzanie (rzeczywista)
jednostki kategorii A: 0,80% / jednostki kategorii B: 0,90%
Opłata zmienna
20% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark, w przypadku wystąpienia ujemnej wartości benchmarku do wyliczenia wynagrodzenia zmiennego za wartość benchmarku przyjmuje się 0
Minimalna pierwsza wpłata/kolejna
100 PLN / 100 PLN
Waluta funduszu
PLN
Rachunek nabyć jednostek kategorii A
76114010100000463111003002
Rachunek nabyć jednostek kategorii B
49114010100000463111003003

Cel Inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.

Zespół inwestycyjny

Zarządzający funduszem

dr Arkadiusz Bogusz

Alan Witczak

Piotr Jaromin, CIIA

Piotr Wałek

Struktura portfela

dane na dzień 29.04.2022

Wyniki

Dokumenty funduszu