15
Listopad
2019

Narodowy Bank Polski obniżył szacunki wzrostu gospodarczego Polski w kolejnych latach. Według najnowszej projekcji dynamika PKB osiągnie 3,6% w 2020 r. oraz 3,3% w 2021 r. Oznacza to rewizję w dół o 0,4 pp w 2020 r. oraz 0,2 pp w 2021 r. w porównaniu do lipcowej projekcji. Prognozowany niższy wzrost gospodarczy przełoży się na mniejsze wpływy do budżetu. Pomimo oczekiwanej niższej dynamiki PKB w Polsce w kolejnych latach inwestorzy mają mocne zaufanie do polskiej polityki fiskalnej. Patrząc w ujęciu historycznym poziom stawek asset swap (ASW) jest wąski. W segmencie obligacji 10- letnich poziom ASW w Polsce wynosi obecnie 22 pb. Dla porównania na Węgrzech ASW w segmencie 10 letnim wynosi 65 pb. Inwestorzy uważają zatem, że bieżący stan polskiej polityki fiskalnej jest lepszy niż na Węgrzech i taki pozostanie w najbliższych latach.

Wykres 1. Poziom stawek asset swap w Polsce i na Węgrzech

*asset swap (ASW) - różnica między rentownościami obligacji a poziomem stawek IRS, czyli instrumentu pochodnego na rynku stopy procentowej, który mierzy oczekiwania dotyczące poziomu stóp procentowych.

autor :

Sylwester Józwik – doradca inwestycyjny

Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

 

 

30
Październik
2019

W ostatnich tygodniach indeks S&P 500 poruszał się w trendzie bocznym w okolicach poziomu 3000 pkt. Mimo niskiej zmienności to w samej strukturze indeksu można było dostrzec zwiększoną wolatylność między różnymi stylami zarządzania tj. szczególnie między Value a Momentum. Styl zarządzania Momentum jest postrzegany jako bardziej defensywny z takiego powodu, że są to zazwyczaj spółki związane z nowymi technologiami, które mają mniejszą wrażliwość na zmiany makroekonomiczne.  Z drugiej strony spółki Value to zazwyczaj spółki mocno przecenione o niskich wskaźnikach wycenowych, a takimi w ostatnim czasie były cykliczne spółki tj. finansowe czy przemysłowe, które są wrażliwe na poziom rynkowych stóp procentowych czy perspektywy wzrostu gospodarczego. Spółki Value były relatywnie mocniejsze od Momentum głównie ze względu na poprawiające się otoczenie makroekonomiczne spowodowane poluzowaniu napięcia w negacjacjach handlowych między USA a Chinami oraz wzrostem rentowności obligacji czy wyższym oczekiwaniom inflacyjnym.

Podsumowując, rotacja z Momentum do Value może oznaczać, że część inwestorów oczekuje przyspieszenia wzrostu gospodarczego czy wzrostu poziomu stóp procentowych w kolejnych kwartałach

.

Relacja Momentum vs. Value w porównaniu z rentownością 10-letnich obligacji USA.

Źródło: Bloomberg

Stopa zwrotu poszczególnych styli zarządzania (Wrzesień - Październik 2019).

Źródło: Evercore

Autor: Alan Witczak – Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

22
Październik
2019

W przeciwieństwie do gorszych od oczekiwań danych z produkcji i handlu, dane z sektora usług w gospodarkach rozwiniętych, w dalszym ciągu utrzymują się na wysokim poziomie co pozytywnie przekłada się na rynek pracy. Powyższa nietypowa sytuacja zaczyna budzić obawy u inwestorów co do tego, kiedy i czy słabość produkcji może przełożyć się na sektor usług oraz rynek pracy. Na tym tle z pewnością wyróżniają się Stany Zjednoczone, gdzie stopa bezrobocia we wrześniu spadła do poziomu najniższego od dekady (3,5%).  Niewątpliwie tak niski odczyt był pozytywnym zaskoczeniem, natomiast z punktu widzenia inwestorów bezwartościowym, bowiem stopa bezrobocia jest wskaźnikiem opóźnionym ( lagging indicators).

Na poniższym wykresie zaprezentowano stopę bezrobocia (lagging indicators) w USA  oraz Conference Board’s Employment Trends (leading indocators oparty na wielu wskaźnikach ekonomicznych). Widać wyraźnie, że wskaźnik wyprzedzający wykazuje niższą dynamikę co sygnalizuje, że w przyszłych kwartałach może nastąpić wzrost stopy bezrobocia, która uważana jest za wskaźnik opóźniony.

Wykres 1. Wiodące vs opóźnione wskaźniki bezrobocia.

Źródło: http://www.rbadvisors.com

*Stopa bezrobocia (skala odwrócona)

Można wyróżnić trzy rodzaje wskaźników ekonomicznych: wskaźniki wiodące (leading indicators), wskaźniki zbieżne (coincident indicators) oraz wskaźniki opóźnione ( lagging indicators). Uważa się, że leading indicators  wskazują na przyszłe wydarzenia. Są to wskaźniki które zwykle zmieniają się przed zmianą GDP. Coincident indicator pojawiają się w czasie rzeczywistym i zmieniają się w parze z GDP, natomiast lagging indicators zmieniają się zwykle po zmianie PKB.  

autor :

Sylwester Józwik – doradca inwestycyjny

Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

14
Październik
2019

Przed nami okres raportowania wyników za trzeci kwartał w USA. Wyniki opublikowane za pierwsze półrocze 2019 ukazują istotne spowolnienie dynamiki poprawy zysku na akcje (EPS) dla indeksu S&P 500 (wzrost jedynie o 2,5% r/r), a główną przyczyną jest presja na marże oraz wysoka baza z poprzedniego roku. Analitycy prognozują dalszą presję na generowane marże w trzecim kwartale, co według konsensusu przełoży się na spadek EPS o 3,3%. Bazując jednak na bieżącej ścieżce rewizji podczas sezonu wyników, wzrost EPS powinien kształtować się w okolicy zera. 

Nadchodzący sezon wyników nie powinien przenieść przełomu dla inwestorów, a bardziej istotne wydają się prognozy spółek dotyczące wyników w kolejnych kwartałach. W obecnie niepewnym otoczeniu makroekonomicznym oraz politycznym ciężko oczekiwać istotnych pozytywnych rewizji prognoz, a tym samym ponadprzeciętnych zwrotów na amerykańskim rynku akcji.

Źródło: Bloomberg

autor :

Bartosz Pawlak, CFA

Dyrektor ds. Rynku Akcji

07
Październik
2019

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem miesięcznika „Przewidywania rynkowe”, w którym wskazujemy głównie czynniki decydujące o kierunku rynków w ciągu najbliższych tygodni.

Marcin Wiński, Członek Zarządu Baltic Capital TFI.

20
Wrzesień
2019

13 października odbędą się wybory parlamentarne w Polsce. Zwracamy uwagę na fakt, że od 2005 roku przed każdymi wyborami parlamentarnymi 10-letni asset swap (różnica pomiędzy rentownością 10 letnich obligacji rządowych a 10- letnim swapem na stopę procentową) się rozszerzał. Może to oznaczać, że tym razem również inwestorzy będą oczekiwać wyższej premii za ryzyko w związku z rosnącym ryzykiem politycznym, co może przełożyć się na rozszerzenie stawek ASW. Na poniższym wykresie zaznaczono daty historycznych wyborów parlamentarnych w Polsce od 2003 roku oraz stawkę 10Y ASW.

Wykres 1. Asset Swap przed wyborami w Polsce

Źródło: Bloomberg

autor :

Sylwester Józwik – doradca inwestycyjny

Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

16
Wrzesień
2019

W minionym miesiącu pierwszy raz od 2007 roku na rynku obligacji rządowych w Stanach Zjednoczonych obserwowaliśmy odwrócenie się krzywej dochodowości (rentowność 2- letnich obligacji była wyższa od rentowności 10- letnich obligacji). Podczas poprzednich cykli koniunkturalnych takie odwrócenie się krzywej rentowności w USA było dobrym prognostykiem nadchodzącej recesji, zatem kiedy możemy się jej spodziewać ? Gdy spojrzymy na poniższy wykres, który przedstawia różnicę w rentowności 2 oraz 10- letnich US Treasures oraz okres, w którym gospodarka Stanów Zjednoczonych znajdowała się w recesji (szare pola na wykresie) możemy zauważyć, że od momentu odwrócenia się krzywej do momentu, w którym dynamika realnego PKB w ujęciu kwartalnym była ujemna upływało 23 - 31 miesięcy. Jeśli historia miałaby się powtórzyć to czekają nas co najmniej 22 miesiące dodatniej dynamiki realnego PKB w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: Bloomberg

autor :

Sylwester Józwik – doradca inwestycyjny

Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

09
Wrzesień
2019

W ostatnich dniach indykator Bull & Bear publikowany przez Bank of America Merrill Lynch osiągnął poziom 0,6, co było najniższą wartością od marca 2016 roku. Taki poziom jest odczytywany jako ekstremalny poziom negatywnych nastrojów rynkowych i stanowi silny sygnał kupna ryzykowanych aktywów m.in. akcje czy surowce.

Ponadto, mamy do czynienia z gospodarką USA, która dalej stabilnie rośnie, poziom zatrudnienia utrzymuję się na wysokim poziomie, dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej nie wykazują spowolnienia, a poziom nastrojów konsumenckich jest ciągle wysoki. Dodatkowo, należy zaznaczyć, że 70% amerykańskiego PKB generowane jest przez sektor usług, gdzie kanał transmisji skutków wojny handlowej jest bardziej ograniczony niż na sektor przemysłowy.

Biorąc wszystko powyższe tj. wysoki poziom niepewności, ciągle mocny wzrost gospodarczy oraz uwzględnienie w cenach negatywnych skutków wojny handlowej to jakiekolwiek postępy w negocjacjach handlowych mogą spowodować polepszenie nastrojów a tym samym dalszy wzrost na rynkach akcji czy surowców.

Autor: Alan Witczak – Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

 

26
Sierpień
2019

Po ostatnim odczycie dynamiki inflacji w Polsce, realne stopy procentowe znalazły się na jeszcze bardziej ujemnych poziomach. Obecnie realna stopa procentowa w Polsce wynosi -1,4% (różnica pomiędzy stopą referencyjna NBP a inflacją CPI). Ekonomiści Narodowego Banku Polskiego szacują, że inflacja w pierwszym kwartale 2020 r. może wynieść 3,5% co oznaczałoby, że realna stopa procentowa w Polsce osiągnie -2%, jeśli RPP nie zdecyduje się na zmianę dotychczasowego poziomu stóp procentowych. W obecnym otoczeniu rynkowym podwyżka stóp procentowych w Polsce jest mało prawdopodobna w perspektywie najbliższych kwartałów. Pomimo prognozowanej, wyższej dynamiki inflacji w 2020 r., na rynku stóp procentowych w Polsce inwestorzy wyceniają ich obniżkę  o 22 pb za 12 miesięcy (stawka kontraktu FRA 12x15 wynosi 1,50 podczas gdy stawka Wibor 3m wynosi obecnie 1,72). Jeśli inwestorzy na rynku stopy procentowej mają racje co do przyszłego ich poziomu a dynamika inflacji nie spowolni, realne stopy procentowe w Polsce mogą utrzymać się jeszcze przez dłuższy czas na historycznie ujemnych poziomach. Poniższy wykres przedstawia realną stopę procentową w Polsce od 2006 roku.

Źródło: Bloomberg
autor :

Sylwester Józwik – doradca inwestycyjny

Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

15
Lipiec
2019

W maju bieżącego roku rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał opinię odnośnie kredytów walutowych we franku szwajcarskim, która stanowi duże ryzyko dla polskiego sektora bankowego. Związek Banków Polskich (ZBP) szacuje koszt związany z kredytami frankowymi na około 60 miliardów PLN przy założeniu, że wszyscy posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich zdecydowaliby się pójść do sądu.  Natomiast, gdyby dodatkowo dołączyć kredytobiorców, którzy swoje zobowiązanie już spłacili koszt dla sektora rośnie do 80 miliardów PLN. Warto jednak zaznaczyć, że relatywnie niewiele kredytobiorców we franku szwajcarskim zdecydowało się pójść na drogę sądową z bankiem (według różnych szacunków jest to około 1-3% wszystkich umów kredytowych we franku), ale z pewnością ta ilość zwiększy się w przypadku pozytywnego dla klientów orzeczenia TSUE.

Z drugiej strony należy też zaznaczyć, że w przypadku pozytywnego orzeczenia TSUE dla kredytobiorców i ujednolicenia się linii orzekania przez polskie sądy, banki prawdopodobnie będą tworzyć rezerwy na powstałe ryzyko prawne oraz zmiany wartości godziwej niektórych kredytów walutowych. Dodatkowym kosztem dla sektora może być niewypłacalność banków znajdujących się w programie naprawczym, które udzielały walutowych kredytów hipotecznych w CHF. Rodziłoby to ryzyko wniesienia dodatkowych składek na rzecz funduszu przymusowej restrukturyzacji.

Źródło: Sprawozdania finansowe banków

Autor: Alan Witczak – Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

Bezpośredni kontakt

Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl