ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest fundusz prowadzący ewidencję nabywców certyfikatów inwestycyjnych, w którym dany uczestnik jest zapisany, w którego imieniu działa Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ CELE PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych jest niezbędna w następujących celach:

  • realizacji uczestnictwa w funduszach (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. b) RODO);
  • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, w tym prowadzenia analiz i raportów wewnętrznych, a także dochodzenie roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: depozytariusz, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem. Towarzystwo może przekazywać dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym na potrzeby FATCA i CRS. Towarzystwo na mocy art. 280 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jest ponadto zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej, obejmującej informacje w zakresie rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz dokonać ich sprostowania, a ponadto o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje jej prawo:

  • żądania usunięcia danych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych
  • do przenoszenia danych
  • sprzeciwi wobec przetwarzania danych

Dodatkowo osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.