Charakterystyka funduszu

Opis subfunduszu:

  • Subfundusz lokuje swoje aktywa zarówno w obligacje jak i akcje.

  • Akcje stanowią nie więcej niż 70% wartości portfela.

  • Zarządzający subfunduszem stosują aktywną alokację aktywów w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

  • Subfundusz inwestuje w instrumenty zarówno z rynku polskiego jak i globalnego.

  • Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

  • Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata.

 

Profil inwestora:

Subfundusz adresowany jest do Klientów zainteresowanych produktami o wysokim udziale akcji w portfelu, oczekujących ponadprzeciętnych zysków w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym.

Poziom ryzyka
5/7

Podstawowe informacje

Początek działalności
lipiec 2020
Typ funduszu
zrównoważony
Benchmark
50% * WIG + 50% * (stopa referencyjna NBP + 100 bps) - wynagrodzenie stałe
Opłata dystrybucyjna
sprawdź w Tabeli opłat i prowizji
Opłata za zarządzanie (rzeczywista)
jednostki kategorii A: 1,80% / jednostki kategorii B: 1,90%
Opłata zmienna
20% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark, w przypadku wystąpienia ujemnej wartości benchmarku do wyliczenia wynagrodzenia zmiennego za wartość benchmarku przyjmuje się 0
Minimalna pierwsza wpłata/kolejna
100 PLN / 100 PLN
Waluta funduszu
PLN
Rachunek nabyć jednostek kategorii A
42114010100000463111004002
Rachunek nabyć jednostek kategorii B
15114010100000463111004003

Zespół inwestycyjny

Zarządzający funduszem

dr Arkadiusz Bogusz

Bartosz Pawlak, CFA

Alan Witczak

Piotr Jaromin, CIIA

Struktura portfela

dane na dzień 30.06.2021

Wyniki

Dokumenty funduszu

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
 

Arkadiusz Bogusz
Prezes Zarządu
arkadiusz.bogusz [at] baltictfi.pl