Charakterystyka funduszu

Opis subfunduszu

  • Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego, w tym emitowane przez przedsiębiorstwa o wysokiej wiarygodności kredytowej.

  • Dominującą część aktywów stanowią instrumenty zapewniające stabilność i wysoką płynność portfela.

  • Subfundusz inwestuje w instrumenty zarówno z rynku polskiego jak i globalnego.

  • Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

  • Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 2 lata.

 

Profil inwestora - konserwatywny

Subfundusz adresowany jest do Klientów ceniących bezpieczeństwo oraz poszukujących atrakcyjnej alternatywy dla depozytów bankowych.

Poziom ryzyka
2/7

Podstawowe informacje

Początek działalności
lipiec 2020
Typ funduszu
papierów dłużnych
Benchmark
stopa referencyjna NBP + 25 bps - wynagrodzenie stałe
Opłata dystrybucyjna
sprawdź w Tabeli opłat i prowizji
Opłata za zarządzanie (rzeczywista)
jednostki kategorii A: 0,80% / jednostki kategorii B: 0,90%
Opłata zmienna
20% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark, w przypadku wystąpienia ujemnej wartości benchmarku do wyliczenia wynagrodzenia zmiennego za wartość benchmarku przyjmuje się 0
Minimalna pierwsza wpłata/kolejna
100 PLN / 100 PLN
Waluta funduszu
PLN
Rachunek nabyć jednostek kategorii A
76114010100000463111003002
Rachunek nabyć jednostek kategorii B
49114010100000463111003003

Cel Inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.

Zespół inwestycyjny

Zarządzający funduszem

dr Arkadiusz Bogusz

Alan Witczak

Piotr Jaromin, CIIA

Struktura portfela

dane na dzień 29.10.2021

Wyniki

Dokumenty funduszu

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
+48 882 702 116