Charakterystyka funduszu

Opis subfunduszu:

  • Subfundusz lokuje swoje aktywa zarówno w obligacje jak i akcje.

  • Zarządzający subfunduszem stosują aktywną alokację aktywów w celu zmniejszenia zależności pomiędzy wynikami funduszu, a sytuacją na rynkach finansowych.

  • Akcje stanowią nie więcej niż 60% wartości portfela.

  • Subfundusz inwestuje w instrumenty zarówno z rynku polskiego jak i globalnego.

  • Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

  • Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata.

 

Profil inwestora:

Subfundusz adresowany jest do Klientów wykazujących umiarkowaną skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego, oczekujących wysokiego potencjału zysków przy jednoczesnej niskiej zależności wyników funduszu z sytuacją na rynkach finansowych.

Poziom ryzyka
4/7

Podstawowe informacje

Początek działalności
lipiec 2020
Typ funduszu
absolutnej stopy zwrotu
Benchmark
20% * WIG + 80% * (stopa referencyjna NBP + 100 bps) - wynagrodzenie stałe
Opłata dystrybucyjna
sprawdź w Tabeli opłat i prowizji
Opłata za zarządzanie (rzeczywista)
jednostki kategorii A: 1,80% / jednostki kategorii B: 1,90%
Opłata zmienna
20% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark, w przypadku wystąpienia ujemnej wartości benchmarku do wyliczenia wynagrodzenia zmiennego za wartość benchmarku przyjmuje się 0
Minimalna pierwsza wpłata/kolejna
100 PLN / 100 PLN
Waluta funduszu
PLN
Rachunek nabyć jednostek kategorii A
13114010100000463111002002
Rachunek nabyć jednostek kategorii B
83114010100000463111002003

Zespół inwestycyjny

Zarządzający funduszem

dr Arkadiusz Bogusz

Alan Witczak

Piotr Jaromin, CIIA

Kamil Wilczak

Struktura portfela

dane na dzień 31.10.2022

Wyniki

Dokumenty funduszu