Charakterystyka funduszu

Opis subfunduszu:

  • Subfundusz lokuje swoje aktywa zarówno w obligacje jak i akcje.

  • Akcje stanowią do 100% wartości aktywów.

  • Zarządzający subfunduszem stosują aktywną alokację aktywów w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

  • Subfundusz inwestuje w instrumenty zarówno z rynku polskiego jak i globalnego.

  • Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

  • Minimalny zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata.

 

Profil inwestora:

Subfundusz adresowany jest do Klientów zainteresowanych produktami o wysokim udziale akcji w portfelu, oczekujących ponadprzeciętnych zysków w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym.

Poziom ryzyka
5/7

Podstawowe informacje

Początek działalności
lipiec 2020
Typ funduszu
absolutnej stopy zwrotu
Benchmark
50% * WIG + 50% * (stopa referencyjna NBP + 100 bps) - wynagrodzenie stałe
Opłata dystrybucyjna
sprawdź w Tabeli opłat i prowizji
Opłata za zarządzanie (rzeczywista)
jednostki kategorii A: 1,80% / jednostki kategorii B: 1,90%
Opłata zmienna
20% od wzrostu wartości jednostki ponad benchmark, w przypadku wystąpienia ujemnej wartości benchmarku do wyliczenia wynagrodzenia zmiennego za wartość benchmarku przyjmuje się 0
Minimalna pierwsza wpłata/kolejna
100 PLN / 100 PLN
Waluta funduszu
PLN
Rachunek nabyć jednostek kategorii A
42114010100000463111004002
Rachunek nabyć jednostek kategorii B
15114010100000463111004003

Zespół inwestycyjny

Zarządzający funduszem

dr Arkadiusz Bogusz

Alan Witczak

Piotr Jaromin, CIIA

Struktura portfela

dane na dzień 29.10.2021

Wyniki

Dokumenty funduszu

Bezpośredni kontakt

Infolinia
 
Biuro
+48 882 702 116