Tag:

15
Lipiec
2019

W maju bieżącego roku rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał opinię odnośnie kredytów walutowych we franku szwajcarskim, która stanowi duże ryzyko dla polskiego sektora bankowego. Związek Banków Polskich (ZBP) szacuje koszt związany z kredytami frankowymi na około 60 miliardów PLN przy założeniu, że wszyscy posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich zdecydowaliby się pójść do sądu.  Natomiast, gdyby dodatkowo dołączyć kredytobiorców, którzy swoje zobowiązanie już spłacili koszt dla sektora rośnie do 80 miliardów PLN. Warto jednak zaznaczyć, że relatywnie niewiele kredytobiorców we franku szwajcarskim zdecydowało się pójść na drogę sądową z bankiem (według różnych szacunków jest to około 1-3% wszystkich umów kredytowych we franku), ale z pewnością ta ilość zwiększy się w przypadku pozytywnego dla klientów orzeczenia TSUE.

Z drugiej strony należy też zaznaczyć, że w przypadku pozytywnego orzeczenia TSUE dla kredytobiorców i ujednolicenia się linii orzekania przez polskie sądy, banki prawdopodobnie będą tworzyć rezerwy na powstałe ryzyko prawne oraz zmiany wartości godziwej niektórych kredytów walutowych. Dodatkowym kosztem dla sektora może być niewypłacalność banków znajdujących się w programie naprawczym, które udzielały walutowych kredytów hipotecznych w CHF. Rodziłoby to ryzyko wniesienia dodatkowych składek na rzecz funduszu przymusowej restrukturyzacji.

Źródło: Sprawozdania finansowe banków

Autor: Alan Witczak – Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

05
Lipiec
2019

W ostatnich miesiącach na rynkach finansowych panowały bardzo dobre nastroje pomimo spadku głównych wskaźników dotyczących produkcji, zatrudnienia czy też nowych zamówień. Główny indeks w Stanach zjednoczonych S&P500 odnotował historyczne szczyty podczas gdy na rynkach obligacji w obawie przed recesją inwestorzy zaczęli wyceniać około 100 pb obniżki stóp procentowych przez FED do końca 2020 roku. Tak wymagające wyceny na obydwu rynkach nasuwają pytanie, który z rynków się myli. Czy rynek akcyjny czy też rynek obligacji wyceniający recesję w 2020 roku ?

Źródło: Bloomberg

 

Tak duża i w tak szybkim czasie zmiana oczekiwań inwestorów odnośnie obniżek stóp procentowych w USA nie pozostała bez wpływu na polski rynek obligacji skarbowych. Pomimo prognozowanej, wyższej dynamiki inflacji w 2020 r., na rynku stóp procentowych w Polsce inwestorzy zaczęli wyceniać ich obniżkę za 12 miesięcy. Stawka kontraktów FRA12x15 (dwie strony kontraktu ustalają dziś wysokość 3- miesięcznej stopy procentowej za 12 miesięcy), wynosi 1,65 podczas gdy stawka Wibor 3m wynosi obecnie 1,72 co oznacza, że rynek oczekuje obniżki 3m Wiboru o 7 pb, natomiast kontrakty FRA18x21 wyceniają obniżkę 3M Wibor-u o 12 bp za 18 miesięcy.

Źródło: Bloomberg

autor :

Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

01
Lipiec
2019

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem miesięcznika „Przewidywania rynkowe”, w którym wskazujemy głównie czynniki decydujące o kierunku rynków w ciągu najbliższych tygodni.

Marcin Wiński, Członek Zarządu Baltic Capital TFI.

 

13
Czerwiec
2019

W ostatnich miesiącach pomiędzy spółkami defensywnymi i cyklicznymi powstała duża różnica w wycenie mierzoną wskaźnikiem Cena/Zysk.

Można interpretować to w trojaki sposób.

  • Po pierwsze, wynika to głównie z wywołanej wojny handlowej pomiędzy dwoma największymi gospodarkami które najmocniej uderzają w spółki cykliczne (np. z sektora półprzewodników) i dużą część przychodów generują za granicą.
  • Po drugie w dalszym ciągu mocna gospodarka amerykańska wspiera wyceny spółek defensywnych (np. z sektora użyteczności publicznej czy dóbr podstawowych), które w dużo większym stopniu generują przychody w kraju niż za granicą.
  • Po trzecie, biorąc pod uwagę zaawansowany moment cyklu koniunkturalnego, można wysunąć wniosek, że inwestorzy zmieniają strukturę swoich portfeli na mniej ryzykowne, defensywne spółki.

Źródło: Evercore ISI

Autor: Alan Witczak – Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI S.A.

29
Maj
2019

W związku z nałożeniem dodatkowych ceł na chiński eksport przez rząd USA w ostatnich tygodniach na rynkach finansowych obserwowaliśmy wzrost wycen bezpiecznych klas aktywów. Rentowności amerykańskich oraz niemieckich 10- letnich obligacji skarbowych osiągnęły tegoroczne minima. Z poniższego wykresu wynika, że większość inwestorów nie liczy już na osiągnięcie porozumienia w sporze handlowym. Zaledwie 13% wśród inwestorów liczy na porozumienie pomiędzy Trumpem a XI podczas najbliższego szczytu G20.

Wykres 1. Oczekiwania inwestorów odnośnie porozumienia handlowego Trump/XI.

Źródło:Bloomberg

autor :

Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

 

29
Maj
2019

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem miesięcznika „Przewidywania rynkowe”, w którym wskazujemy głównie czynniki decydujące o kierunku rynków w ciągu najbliższych tygodni.

Marcin Wiński, Członek Zarządu Baltic Capital TFI.

 

22
Maj
2019

Ekspansywna polityka monetarna prowadzona w ostatnich latach przez główne banki centralne spowodowała, że wartość długu wycenianego z ujemną rentownością wzrosła niemal dwukrotnie od października 2018 i osiągnęła najwyższy poziom 10,609 bln $ od 2016 roku.

Wykres 1 . Bloomberg Barclays Global Aggregate Negative Yielding Debt.

Źródło:Bloomberg

autor : Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI

17
Maj
2019

Publikowany co tydzień Indeks Nastrojów Indywidualnych (INI) przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wskazuje w ostatnim odczycie na dalszą przewagę nastrojów spadkowych nad wzrostowymi. Spadek INI na historyczne minima był dość dobrym wskaźnikiem wskazującym na wyczerpanie trendu spadkowego na indeksie WIG (choć nie jest to idealna zależność). Taki stan utrzymuje się od 2018 roku, który spowodowany był spadkami na rynkach globalnych oraz negatywnymi wydarzeniami na GPW. Biorąc pod uwagę perspektywę inwestora o średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, stosunek zysku do ryzyka dla inwestycji w akcje polskie jest coraz bardziej atrakcyjny.

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Autor: Alan Witczak – Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI S.A.

24
Kwiecień
2019

Z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw napływające dane z niemieckiej gospodarki są bardzo istotne bowiem Niemcy są głównym partnerem handlowym Polski, a ich udział w polskim eksporcie w 2018 roku wyniósł 28,2%.[1] 

Ostatnie odczyty danych gospodarczych z Niemiec nie pozostawiają złudzeń, że  tamtejsza gospodarka wyhamowała. Marcowe PMI dla produkcji w Niemczech zostało zrewidowane do 44,1 (wskaźnik poniżej 50 oznacza, że oczekiwane nastroje są gorsze), zamówienia w przemyśle oraz produkcja przemysłowa spadły w lutym w ujęciu miesięcznym odpowiednio o 4,2%, 0,4%. OECD w marcu 2019 r. obniżył prognozy dla wzrostu PKB w 2019 r. w strefie euro oraz Niemczech. Według marcowej prognozy OECD, dynamika PKB w 2019 r. w strefie euro oraz Niemczech powinna wynieść odpowiednio 1% i 0,7% wobec 1,8% i 1,6% r/r prognozowanych jeszcze w listopadzie 2018 r., natomiast ekonomiści z banku HSBC szacują, że dynamika PKB w 2019r. w Niemczech powinna wynieść 0,5%.

Spowolnienie w niemieckiej gospodarce znalazło swoje odzwierciedlenie w nastrojach polskich przedsiębiorstw. Z opublikowanego w kwietniu 2019 r. raportu NBP „Szybki Monitoring NBP Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” wynika, że w 1Q2019 r. polskie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu oceniały swoją bieżącą sytuację ekonomiczną jako dobrą i stabilną, natomiast optymizm polskich przedsiębiorstw w perspektywie najbliższego kwartału spadł do najniższego poziomu w ciągu ostatnich pięciu lat. Prognozy sytuacji własnej przedsiębiorstw na najbliższe 12 miesięcy również uległy pogorszeniu i znajdują się zdecydowanie niżej niż w latach 2017-2018. Na poniższym wykresie prezentujemy kwartalne i roczne prognozy sytuacji polskich przedsiębiorstw.

Wykres 1. Kwartalne i roczne prognozy sytuacji (w pp.)

Źródło: NBP

Do pogarszających się nastrojów wśród polskich przedsiębiorstw przyczyniają się w znacznym stopniu słabnące oczekiwania co do przyszłego popytu zagranicznego m.in. w związku z obserwowanym spowolnieniem gospodarczym Niemiec. Niższe prognozy popytu wśród eksporterów oraz nieeksporterów dobrze przedstawia poniższy wykres.

Wykres 2. Wskaźnik prognoz popytu (w pp.)

Źródło: NBP

Uważamy, że sytuacja polskich przedsiębiorstw w 2019 roku powinna pozostać na dobrym poziomie natomiast w kolejnych latach skala trudności z jakimi zmagają się polskie przedsiębiorstwa (m.in. słabnący popyt z Niemiec, pogarszająca się rentowność w związku z rosnącymi kosztami pracy oraz zaopatrzenia czy też brak kadr) będzie się nasilać. Polska gospodarka minęła szczyt obecnego cyklu koniunkturalnego, a w kolejnych latach możemy spodziewać się stopniowego spowolnienia dynamiki wzrostu PKB. 

autor :

Sylwester Józwik - Młodszy Zarządzający Funduszami w Baltic Capital TFI 

 

przypis

[1] GUS


27
Marzec
2019

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem miesięcznika „Przewidywania rynkowe”, w którym wskazujemy głównie czynniki decydujące o kierunku rynków w ciągu najbliższych tygodni.

Marcin Wiński, Członek Zarządu Baltic Capital TFI.

 

Bezpośredni kontakt

Biuro
 

Marcin Wiński
Członek Zarządu
marcin.winski [at] baltictfi.pl